Förändrat klimat påverkar tillgång till vatten i Indien

Torrare i torra områden, blötare i redan blöta. Det sammanfattar framtida vattentillgång i Indien vid århundradets slut. I områden som redan idag upplever vattenbrist har anpassning till klimatförändringar en mycket stor betydelse för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Rajasthan är ett område i norra Indien som idag upplever vattenbrist. Forskare från SMHI har tillsammans med indiska forskare studerat hur ett förändrat klimat påverkar tillgången till vatten.

Studien visar att vid århundradets slut kan Indien ha upp till 50-procentiga förändringar i nederbörd, markfuktighet, snödjup, avrinning, bevattningsbehov och återkomsttid för torka och höga flöden. Kartor visar att nuvarande mönster förstärks i framtida klimat, så att torra områden blir torrare och blöta områden blötare.

– Förändringen är av ungefär samma storleksordning som tidigare beräkningar för Indien, men den rumsliga fördelningen skiljer sig åt, speciellt för syd- och nordvästra delarna av Indien. Detta visar att den nya upplösningen i klimatmodellerna har betydelse för effektstudier, säger Ilias Pechlivanidis, forskare inom hydrologi på SMHI.

Nya klimatsimuleringar grund

Projektet är det första där forskare har använt nya detaljerade regionala klimatsimuleringar från CORDEX-projektet över södra Asien. Resultaten har de jämfört med tidigare studier av regionen utförda av andra forskargrupper.

– Projektet handlar om ett specifikt område, Luni River, men vi satte upp den hydrologiska beräkningsmodellen HYPE för hela Indien. Det gör att vi kan använda systemet i framtida projekt och testa hypoteser för Indiens miljö, säger Berit Arheimer, chef för SMHIs hydrologiska forskning.

Resultaten från projektet presenterades på en konferens i Rajasthan tidigare i november. Klimateffektstudierna liksom konferensen har finansierats av Sida.

Nyckel för klimatanpassning

Nu arbetar SMHIs forskare tillsammans med indiska forskare från Central University of Rajasthan vidare med planering av ett nytt projekt med fokus på klimatanpassning kopplat till ändrad vattenbalans och extremer. Förslaget bygger vidare på det nya beräkningssystemet och respons från representanter från sektorer som berörs av klimatförändringar.

– Anpassning till ett förändrat klimat kräver sektorsövergripande samverkan på alla nivåer i samhället. Lokalt inflytande av berörda aktörer i planering och beslut är nödvändig, men även regionala och nationella krav på hänsyn till klimatvariabilitet och förändringar krävs, säger Lotta Andersson, Nationellt kunskapscenter för klimatanpassning vid SMHI.