Utvärdera modellresultat för saltvatten

Hur bra är modelldata i Sveriges kustvattenförekomster? Produkten visar avvikelse i procent mellan modellerad och uppmätt salthalt, totalkväve, totalfosfor, syrgas och klorofyll för ett stort antal mätpunkter. Modelldata kommer från Kustzonsmodellen. 

Produkten kan användas för att få en uppfattning om hur bra modelldata är i Sveriges kustområden. Den bör användas som komplement till modellerad data för att uppskatta hur mycket observation och modell skiljer sig åt.

Hur beräknas modellosäkerheten?

Modellosäkerheten beräknas genom att jämföra hur mycket modelldata och mätdata skiljer sig åt. För varje vattenförekomst beräknas osäkerheten för fem olika parametrar i vattenförekomstens yta respektive vid botten. Resultatet är en genomsnittlig avvikelse i procent.

Den genomsnittliga avvikelsen illustreras översiktligt genom nyansen på den färgade punkt som syns i respektive vattenförekomst i översiktskartan. En avvikelse på 10 % mellan modelldata och mätdata innebär att modellen överskattar verkligheten. På samma sätt innebär -10 % en underskattning i modelldata jämfört med observationer. Notera att låga koncentrationer kan ge stora procentuella avvikelser.

Läs mer om kalibrering av Kustzonsmodellen och hur modellutvärderingen fungerar här. 

Så här används produkten

  1. Sök efter områdesnamn eller ID i sökrutan uppe till vänster, alternativt zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna eller genom att scrolla med musen.

  2. Välj någon av parametrarna under ”Visa genomsnittlig avvikelse” uppe till höger.

  3. Klicka därefter på den färgade punkten i kartan i det område du vill undersöka. Information om aktuell vattenförekomst blir synligt. För ytterligare information klicka på ”Visa detaljerad utvärdering”.

    I vissa vattenförekomster saknas mätdata. I dessa fall finns ingen information att jämföra modelldata med och därför saknar dessa vattenförekomster färgade punkter i översiktskartan.

Detaljerad utvärdering för vald vattenförekomst

I den detaljerade utvärderingen visas medelvärden av mätdata och modelldata under en viss period, samt den genomsnittliga avvikelsen mellan dessa, för de parametrar där mätdata finns tillgänglig i Svenskt HavsARKiv (SHARK). Under rubriken för respektive parameter visas den modellerade dataserien i rött och mätdata i den aktuella vattenförekomsten som olikfärgade punkter. Färgerna på dessa punkter bestäms av mätpositionen. Olika färger betyder alltså att mätningarna har utförts på olika platser i vattenförekomsten.

Genom att hålla muspekaren över en sådan punkt får man information om mätstationens namn samt djup, datum och värde för observationen. Modelldata representerar ett medelvärde för hela vattenförekomsten vid ett visst djup, medan observationer ibland kan skilja sig ganska kraftigt åt, exempelvis beroende på var i vattenförekomsten som mätningen har utförts.