Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

19 november, 2014

Vindstatistik och vindrekord

I SMHIs rapport Vindstatistik för Sverige 1961-2004 (Alexandersson, 2006) finns statistik för ett antal mätstationer runtom i landet. För åtta stationer (Falsterbo, Hanö, Ölands norra udde, Måseskär, Gotska Sandön, Svenska Högarna, Holmögadd och Bjuröklubb) med data under denna period gäller att den observerade medelvindhastigheten under åren 1961-2004 genomgående var som högst under oktober till februari samt lägst under månaderna april-augusti.

Medelvindhastighet i m/s vid automatstationen på Ölands södra udde för januari till december för perioden 1991-2004. Uppgifterna bygger på värden från Alexandersson, 2006.

Svenska vindrekord

Den allra högsta medelvind under 10 minuter som registrerats vid en svensk kuststation från 1951 och framåt är 40 m/s ute vid Ölands södra grund den 17 oktober 1967. I fjällen är den högsta uppmätta medelvinden från den 16 november 2013 då Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen rapporterade 47 m/s i samband med stormen Hildes framfart.

När det gäller byvindsrekorden är dessa i allmänhet från mitten av 1990-talet då ett betydande antal automatstationer upprättades runt om i landet. Dock finns äldre byvindsvärden från vissa flygplatser. Med reservation för detta är den allra högsta uppmätta byvinden över ett intervall om två sekunder vid en svensk kuststation 43 m/s vid Hanö den 3 december 1999. I fjällen har Tarfala byvindsrekorden för alla månader utom november. Där uppmättes en byvind på 81 m/s den 20 december 1992.

I Kunskapsbanken finns en fullödig statistik över de svenska vindrekorden för samtliga månader.

I artikeln Stormar i Sverige kan den som är intresserad läsa mer om några av de mest minnesvärda oväder (till exempel Yrväderstisdagen 1850, Julstormen 1902 och Gudrun 2005)  som dragit fram över vårt land.

Varför mer vind under höst och vinter?

Lågtrycken på våra breddgrader får sin energi från de existerande temperaturskillnaderna mellan pol och ekvatorn. Denna skillnad är som störst under höst- och vintermånaderna då lågtrycken oftast är som mest intensiva. Under sommarmånaderna är denna temperaturskillnad väsentligt mindre.

Lugnt väder vanligast i inlandet

Hur ofta är det närmast helt vindstilla? I Falsterbo vid Skånes sydkust råder ”lugnt väder” (mindre än 0,3 m/s) i endast omkring 1% av årets dagar (omkring 3-5 dagar per år). Värdena avser normalperioden 1961-1990. Nästan lika få tillfällen per år (cirka 4-8 dygn) är det närmast helt vindstilla ute vid Holmögadd vid Västerbottens kustland. I Särna i norra Dalarna som ligger i en dalgång är förhållandet annorlunda. Där förekommer ”lugnt väder” oftast under vintern med i medeltal 38 dygn (42%) av vinterns 90 dagar medan det under sommaren vanligen är lugnt i 26 (28%) av de 92 dygnen från 1 juni-31 augusti. Värt att notera är att den gällande standardhöjden för vindmätningar är 10 meter över marken. I vissa fall är det av praktiska skäl inte möjligt att mäta på denna höjd och man har därför tvingats placera mätaren på en annan höjd.

Förklaringen till skillnaden mellan inland och kust ligger i att det under främst vintern ofta förekommer längre perioder med kraftigare inversioner med svaga vindar. Inversioner förekommer även under sommarnätterna men är då betydligt svagare och löses snabbt upp när morgonsolen värmt på någon timme eller två. Lugnt väder förekommer då oftast i vindskyddade dalgångar där temperaturerna kan bli mycket lägre jämfört med omgivningen. Särna är ett typexempel på en vindskyddad dalgång.