Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

25 april, 2014

Sannolikt med El Niño senare i år

Den australiensiska vädertjänsten Bureau of Meteorology (BoM) konstaterade i sin näst senaste uppdatering av ”ENSO Wrap-Up” den 8 april att sannolikheten för en fullt utvecklad El Niño är större än 70% framåt sommaren (deras vintermånader). I sin senaste uppdatering av ”ENSO Wrap-Up” den 22 april skriver BoM att alla de internationella klimatmodeller som dem använder sig av i sin bedömning indikerar en utveckling mot El Niño.

Amerikanska National Oceanographic and Atmospheric Agency (NOAA) bedömer att det finns en betydande sannolikhet att El Niño kommer att utvecklas senare i år. Dock är de något mer måttfulla i sin bedömning jämfört med BoM och uppskattar sannolikheten för en El Niño framåt sommaren till mer än 50%.

World Meteorological Organization (WMO) skriver i sin senaste uppdatering den 15 april att en klar majoritet av modellerna pekar på att en El Niño kommer att utvecklas framåt mitten av året men att det än så länge är alltför osäkert hur pass kraftig denna i så fall kommer att bli. De två kraftfullaste El Niño vi känner till är 1997-1998 och 1982-1983.

 

Sedan februari har passadvindarna kring ekvatorn generellt sett försvagats vilket lett till en betydande uppvärmning av havsvattnet i centrala Stilla havet. Ju längre passadvindarna förblir försvagade samtidigt som havsvattnet fortsätter vara varmare än normalt desto större är sannolikheten för en El Niño. Avvikelserna på 75-150 m djup är som mest 6-7 grader över det normala (se bild nedan). En snarlik bild av läget i april 1997 visar att temperaturanomalierna då var något mindre jämfört med i år (länk till bilden finns här). Enligt NOAA var havets värmeinnehåll i mars 2014 för 0-300 m djup kring ekvatorn i östra Stilla Havet det högsta som observerats och således högre jämfört med motsvarande tid på året 1997 som gav upphov till den starkaste El Niño vi känner till.

I slutet av mars liksom i april fanns ett område med ovanligt varmt havsvatten på 75-150 m djup kring ekvatorn öster om datumlinjen. Klicka på bilden för förstoring. Källa: NOAA.

El Niño, liksom dess kalla motsvarighet La Niña, är ett komplext och med några års mellanrum återkommande fenomen. Längs ekvatorn i Stilla havet finns passadvindarna, en sydost- och en nordostpassad beroende på vilken hemisfär som avses. Längs Sydamerikas västkust väller kallt djupvatten upp längs kusten vilket medför att termoklinen (den zon där temperaturen sjunker snabbt) befinner sig på ett ganska måttligt djup. I västra Stilla havet däremot trycks det varma havsvattnet ner och termoklinen där befinner sig avsevärt längre ner i havet (figur 1, mitten). Detta är normaltillståndet, men vissa år försvagas passadvindarna längs ekvatorn och varmt havsvatten i västra Stilla havet rör sig istället österut mot Sydamerika. Därigenom trängs det kalla och näringsrika vattnet som strömmar upp längs Sydamerikas västkust undan och ersätts istället med varmt och näringsfattigt vatten. Termoklinen sänks dessutom betydligt när det varma vattnet tränger undan det kalla. Samtidigt ändras också atmosfärens cirkulationsmönster vilket påverkar nederbördens geografiska fördelning. Normalt sett får Sydostasien mycket nederbörd men under El Niño då passadvindarna försvagas förskjuts konvektionen österut mot centrala Stilla havet (figur 1, höger). El Niños motsats är La Niña men förhållandena är då istället de omvända (figur 1, vänster).

Figur 1. Bilderna visar yttemperatur, termoklinens läge och atmosfärsförhållandena under La Niña (till vänster) och El Niño (till höger). Normala förhållanden visas i mittenbilden. Termoklinen skiljer det varma ytvattnet från det kallare djupvattnet. (Hämtad från kunskapsbanken). Klicka på bilden för förstoring. Foto Courtesy NOAA PMEL

Effekter av El Niño

Globalt sett har El Niño en värmande effekt. Under den extremt intensiva El Niño 1997-1998 slogs det dåvarande rekordet i global medeltemperatur från 1996 med omkring 0,15° för kalenderåret 1998 vilket i dessa sammanhang är en extremt stor marginal. Se bild över den globala medeltemperaturens avvikelse från NASA. Värt att poängtera är att det trots den osedvanligt kraftiga El Niño 1982-1983 blev det inget nytt rekord i global medeltemperatur den gången. Detta var med mycket stor sannolikhet en direkt konsekvens av vulkanen El Chichóns kraftiga utbrott i Mexiko 1982 vilket gjorde att dåvarande rekordvärde från 1981 inte lyckades överträffas. Kraftiga vulkanutbrott har en tillfälligt kylande verkan vilket vi exempelvis såg efter Pinatubos utbrott 1991.

 

Sydamerika

När det gäller de regionala effekterna varierar dessa från gång till gång och nedanstående text är en mer generell beskrivning av hur vädret påverkas i olika delar av världen i samband med en El Niño. Ett område som dock alltid påverkas i negativ mening är Peru. Under normala år väller kallt näringsrikt vatten upp längs kusten men under en El Niño trängs det kalla vattnet undan och ersätts av varmt näringsfattigt vatten. Detta påverkar således fiskeindustrin hårt. Samtidigt förskjuts den intertropiska konvergenszonen i västra Sydamerika söderut med kraftiga regn i Peru och Ecuador. Mellan december 1997 och maj 1998 föll 2100 mm regn i Tumbes i nordvästra Peru varav 730 mm enbart under januari 1998. Normalnederbörden där är omkring 200 mm för denna tidsperiod.

 

Nordamerika

Under vintermånaderna gynnas uppkomsten av en mer zonalt (mer rak i väst-östlig riktning) riktad jetström utanför Nordamerikas västkust. Detta påverkar nederbörden där och exempelvis Kalifornien kan då få stora mängder nederbörd. Under El Niño 1997-1998 var mängderna extrema vilket gav upphov till omfattande översvämningar. I Karibien tenderar nederbörden till att minska.

 

Asien

I och med att nederbörden centreras till centrala Stilla havet drabbas länderna i sydöstra Asien av torrt väder. I Indien tenderar monsunen att försvagas med minskad nederbörd som följd i främst de mellersta och norra delarna av landet.

 

Australien/Oceanien

Över östra Australien tenderar nederbörden till att vara lägre än normalt. Samtidigt faller stora mängder regn över de centrala delarna av Stilla Havet som dock saknar några landfasta områden.

 

Schematisk bild över El Niños påverkan på vädret under sommarmånaderna. Källa: NOAA NCEP.

Schematisk bild över El Niños påverkan på vädret under vintern. Källa: NOAA NCEP.

 

Följ uppdateringarna av El Niño på NOAA (uppdateras varje måndag) och BoM (uppdateras tisdagar varannan vecka). Läs gärna mer om El Niño och La Niña i kunskapsbanken samt den artikel om El Niño som ingår i artikelserien om ”Atmosfärens allmänna cirkulation” som Anders Persson skrivit.

 

Till sist: El Niño påverkar även bildningen av tropiska cykloner och om detta kommer jag att blogga om senare!