Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

30 december, 2013

Siktutsikter för tolvslaget

2013 går mot sitt slut. Många har spenderat stora summor pengar på fyrverkerier som ska avfyras för att minnas det gamla och välkomna det nya året. För att till fullo kunna njuta av nyårsnattens färgsprakande skådespel krävs dock att väderförutsättningarna är de rätta. Med riktig otur försvinner fyrverkerierna upp i en tät dimma och alla spenderade pengar går upp i rök utan att vi får möjlighet att se skådespelet vi betalat för. Som meteorolog är sikten en av de största utmaningarna att prognostisera och för allmänheten är den sällan av större intresse än vid nyår. Förutsättningarna för god sikt är bland annat beroende av vad vi har för luftmassa, vilka vindförhållanden som råder och vilken årstid det är.

Ofta dålig sikt på vintern, speciellt under milda vintrar

Något som onekligen talar emot god sikt på nyårsafton är årstiden. Under vinterhalvåret när solen inte förmår värma marken bildas ofta ett stabilt skikt med kall luft nära jordytan. Det stabila skiktet förhindrar omblandning av luften vilket gör att fukt och stoftpartiklar kan ansamlas i luftlagren nära marken. Det ger förutsättningar för dålig sikt under längre perioder. I högtryckssituationer med svag vind och stabil skiktning kan inte bara fukt utan även stora mängder föroreningar stängas in under det stabila skiktet som utgör en form av lock. Ett mycket extremt sådant exempel inträffade i London år 1952 då tusentals människor omkom till följd av den dåliga luftkvalitén. Läs mer om The Great smog samt statisk stabillitet och inversioner.

Temperaturinversioner med gråväder, låga moln och dimma är extra vanligt förekommande under milda vintrar som den vi har haft hittills denna säsong.  När syd- och sydvästvindar för en tropikluftmassa mot nordliga breddgrader kyls den av underifrån. Det resulterar i stabilt skiktad luft med hög relativ luftfuktighet i de lägre luftskikten, läs gärna Johans tidigare inlägg om snögenererad dimma som är en form av så kallad advektionsdimma. Tropikluften innehåller dessutom ofta mycket stoft och partiklar. En luftmassa med ursprung över det nerkylda polarområdet har däremot lägre fuktinnehåll, är ofta mer väluppblandad då den når hit och har heller inte så hög koncentration av partiklar från industrier och liknande. Därför är polarluft ofta förknippad med god sikt medan sikten i tropikluft ofta är mindre god.

En stor utmaning i prognosarbetet

Trots att man för det mesta kan identifiera en vädersituation som löper stor risk att bjuda på dålig sikt med dimma och låga moln så är det ofta en väldigt stor utmaning att göra prognoser för just dessa parametrar. Små förändringar i fuktighet och temperatur kan vara skillnaden mellan klar himmel och ett grått, fuktigt täcke. Processer som sker i de lägsta luftlagren, direkt påverkade av markytans beskaffenhet är överlag ganska svårprognostiserade. Modellernas prognosförslag angående 2m-temperatur, låga moln, dis och dimma är därför de parametrar som oftast korrigeras manuellt av oss prognosmeteorologer. Korrigeringarna bygger på erfarenhet, kännedom om modellerna och resonemang utifrån det aktuella väderläget med observationer och analyser av nuläget som utgångspunkt.

Prognosen för nyårsnatten

På nyårsafton passerar ett lågtryck med tillhörande nederbörd upp åt nordost över landet och beräknas vid tolvslaget finnas över norra Norrland där sikten kan bli dålig i samband med snöfall. Bakom snöfallet tar sig en tillfällig högtrycksrygg in över södra och mellersta Sverige. Det bästa raketvädret väntas då i södra Norrland. Här får vinden under kvällen en västlig komponent när högtrycksryggen närmar sig och det gör att man kan förvänta sig lite torrare luft och på många håll troligtvis en molnfri himmel. Om vinden blir svag och himlen molnfri finns det däremot en viss risk att det skulle kunna bildas strålningsdimma. Det kan i så fall ställa till raketskådandet lite, speciellt i de områden där det under eftermiddagen har fallit en hel del regn. I nuläget ser dock prognoserna får tolvslaget ganska lovande ut i större delen av södra Norrland.

Längre söderut är risken för dålig sikt däremot ganska stor. Mycket fukt finns i de nedre luftlagren och i den passerande högtrycksryggen blir vinden mestadels svag mellan syd och sydväst. Prognosen tyder på låga moln, dis och dimma över stora delar av Götaland och Svealand. Prognoserna är framför allt eniga om att sydvästvinden under kvällen ger ett ganska kompakt täcke med låga moln och risk för dålig sikt i Vänernområdet och upp mot  Dalarna. Även över sydsvenska höglandet är risken stor att det blir en hel del låga moln med risk för dis och dimma kring tolvslaget.

Torrare luft finns dock över Tyskland och Polen och när vinden under kvällen blir allt mer sydlig kan nog en del av denna torrare luften leta sig upp över södra och mellersta Götaland där det åtminstone tillfälligt väntas klarna upp. En uppklarning medför dock sjunkande temepraturer och med fuktiga marker och mild luft är det risk för dimbildning. Den risken är nog störst på den östra sidan av Götaland, över Blekinge och upp mot östra Småland. Längre västerut, över Skåne och Halland, väntas lite mer vind vilket förmodligen kan bland om luften tillräckligt för att inversionsbildningen med sjunkande temperaturer närmast marken inte ska bli så kraftig att det bildas dimma.