Foto Johan Warden

Statistik och data

Vi hjälper dig att hitta och sammanställa den information om väder- och vattenförhållanden som du behöver – vare sig det gäller kvalitetsgranskad statistik eller fullständiga utredningar inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Vi finns till hands för vägledning och konsultation i frågor som rör klimatet i Sverige och internationellt.

Produkter

Väderdata och statistik

– Vi skapar en lösning utifrån dina behov

Vi hjälper dig med urval, tolkning och bearbetning av väder- och vattendata för ett så bra statistiskt underlag som möjligt.

Väderdata och statistik

Vindrosor

– grafisk presentation av vindförhållanden

En vindros ger en överblick av de dominerande vindriktningarna vid en väderstation, och hur ofta olika vindhastigheter har uppmätts.

Vindrosor

Skydda väderkänslig teknisk utrustning

– känn till klimatförhållandena på platsen

För att kunna dimensionera, placera och skydda känslig utrustning krävs kunskap om hur klimatet förhåller sig där utrustningen används eller fraktas, idag och i framtiden.

Skydda väderkänslig teknisk utrustning

Istillväxt på konstruktioner

– hur ofta förekommer nedisning?

Att känna till hur ofta nedisning förekommer på master och vindkraftverk är viktigt ur dimensionerings- och säkerhetssynpunkt.

Istillväxt på konstruktioner

Återkomsttider för extremt väder

– beräkna sannolikhet och risk

Vi beräknar hur ofta extrema vädersituationer, såsom höga eller låga temperaturer, vindar, nederbörd och snödjup i genomsnitt inträffar.

Återkomsttider för extremt väder

Flöden och vattenstånd

– dimensionera infrastruktur vid vattendrag

Beräkna extrema flöden och nivåer till projekteringsunderlag, utifrån historiska data och framtida klimatscenarier.

Beräkna flöden och vattenstånd

Vattenbalans med avdunstning för deponier

– uppfyll de nya lagkraven

Prenumerera på uppgifter om vattenbalans och avdunstning för att uppfylla Naturvårdsverkets nya krav.

Vattenbalans för deponier

Förenkla skadehanteringen

– mer än bara väder

Försäkringsväder ger er snabb tillgång till nödvändig information

Försäkringsväder