SIMAIR används i den nationella miljöuppföljningen

Modellberäkningar från SMHIs system SIMAIR ska bidra till Naturvårdsverkets årliga uppföljning av det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft. Modellberäkningar kommer därmed att få ett större utrymme i de nationella miljöbedömningarna.

SIMAIR bearbetar stora mängder information om meteorologi, emissioner och trafikuppgifter, och presenterar halter av luftföroreningar för svenska tätorter ända ner på gatunivå. Nu kommer SMHI att använda SIMAIR för att beräkna halter av partiklar (PM10), kvävedioxid, kolmonoxid och bensen i alla större tätorter i Sverige, totalt 57 orter. Uppdraget mot Naturvårdsverket kommer att vara färdigt till våren 2010.

- Vi har nyligen gjort en omfattande validering av resultaten från SIMAIR gentemot uppmätta värden, och vårt system står sig bra, säger Hans Backström, marknadsansvarig för Konsult Luft. Vi känner oss redo för det här nya uppdraget och är just i färd med att kontakta miljökontoren i de aktuella kommunerna.

Rapporten till Naturvårdsverket kommer att innehålla både beräkningar av den urbana bakgrundshalten och stickprov på en utvald gata i varje tätort. I de fall mätningar finns kommer jämförelser att göras med dessa värden.

Ett viktigt bidrag till SIMAIR är uppgifter om hur utsläppen till luft fördelar sig geografiskt inom olika branscher; såsom trafik, sjöfart, industri och uppvärmning. Dessa uppgifter tar SMHI fram inom konsortiet Svenska MiljöEmissionsData, SMED.

SIMAIR används av många kommuner i deras miljöbedömningar. Ett exempel är Växjö kommun som tidigare har gjort detaljerade utredningar av luftmiljön i hela tätorten med hjälp av SIMAIR. I samband med utredningen mot Naturvårdsverket kommer SMHI hjälpa Växjö kommun att uppdatera sin miljöbedömning med aktuella bakgrundshalter och emissionsfaktorer.

- Genom att använda SIMAIRs användarvänliga webbgränssnitt kan flera kommuner själva göra liknande bedömningar, säger Hans Backström.

Simar väg
I SIMAIR kan man se halterna av luftföroreningar för alla gator i svenska tätorter. Här syns centrala Norrköping.
Foto Norrköpings kommun