SIMAIR utvärderar luftkvaliteten

SIMAIR, som är en webbtjänst för bedömning av luftkvalitet i tätorter, presenterades i februari för en bredare internationell krets. Europakommissionen har lyft fram SIMAIR som ett gott exempel på hur man kan bedöma luftkvaliteten med modeller inom ramen för det nya luftkvalitetsdirektivet.

Bedömning av luftkvalitet genom modeller väntas få ökad betydelse när det nya direktivet snart införs i svensk lag, exempelvis för att ge bättre geografisk överblick; som komplement till mätningar, men även för planering av luftkvalitet och för att bedöma effekten av åtgärder.

Modellering syftar till att minska kostnaderna för att uppfylla kraven på miljön. I förslaget till ny förordning - Naturvårdsverkets rapport 5884 - får länsstyrelserna ett ökat ansvar för samordning av kontrollen av luftkvalitet i kommunerna. Modellering kan här ge rabatt på mätkravet, dvs att man kan minska antalet fasta mätpunkter.

SMHI har, tillsammans med Vägverket och Naturvårdsverket, tagit fram SIMAIR som stöd till kommunernas utvärdering av miljökvalitetsnormerna. I dagsläget används systemet i ett sjuttiotal kommuner och går att använda i hela Sverige. EU-kommissionen har lyft fram systemet som en intressant tillämpning i policyfrågor, se länk nedan.

Nästan alla svenska tätorter behöver fastställa luftkvaliteten, speciellt för partiklar nära större gator och vägar. SIMAIR levereras med alla nödvändiga indata och kan användas för att avgöra om ytterligare mätningar behövs.

Systemet innehåller vägnät och fordonsdatabas med emissionsfaktorer och en modell för att beräkna resuspenderat PM-10. Bakgrundshalter finns förberäknade för varje timme i ett 1x1 km beräkningsnät. Det lokala haltbidraget beräknas av användaren på några sekunder.

Jämförelser med mätdata på fyra gator visar att beräknade årsmedelhalter, 90-percentiler och 98-percentiler av dygnshalter och antalet dagar som överskrider miljökvalitetsnormen ligger inom ±25 % av uppmätta halter för tre av gatorna och inom ± 50 % för den fjärde, vilket innebär att EUs kvalitetskrav för modellering uppfylls med god marginal.

EU-kommissionens information om SIMAIR

Mer information om SIMAIR (länk till gamla sidan..)