Nytt verktyg beräknar luftföroreningar från sjöfarten

Sjöfarten står för en stor andel av emissionerna av luftföroreningar som påverkar klimatet, människors hälsa och miljön. SMHI har i samarbete med Sjöfartsverket tagit fram ett nytt system för att beräkna utsläppen från sjöfarten. Kunskapen om dessa har tidigare varit mycket begränsad.

För svavel är sjöfarten tveklöst den mest betydelsefulla föroreningskällan. Sjöfarten har också stora emissioner av kväveoxider, partiklar och lättflyktiga organiska ämnen (VOC). Även på klimatområdet är sjöfarten en av de mest betydelsefulla utsläppskällorna.

- Sammanlagt är emissionerna från sjöfarten en mycket viktig faktor för luftmiljön, i fråga om klimatpåverkan samt för försurningen av våra vattendrag, säger David Segersson, luftmiljökonsult på SMHI. Samtidigt råder stor osäkerhet kring emissionernas storlek inom sjöfartssektorn.

Samarbete mellan myndigheter

SMHI har tillsammans med Sjöfartsverket tagit fram ett nytt system för att beräkna hur stora utsläppen från sjöfarten är.

Sjöfartsverket ansvarar för den del av systemet som innehåller uppgifter om fartygen och emissionsfaktorer, som är relationen mellan emission och effektuttag. SMHI har utvecklat den modul som utför själva emissionsberäkningarna och som har fått namnet Shipair. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och Sjöfartsverket.

Använder fartygens positionsangivelser

Shipair använder sig av GPS-positionerna för de fartyg som rör sig på Östersjön och Västerhavet. GPS-positionerna hämtas från det så kallade AIS (Automatic Identification System) som löpande skickar fartygens positionsangivelser via VHS-radio. Samtliga större fartyg måste enligt lag ha en AIS-transponder, men även många mindre fartyg använder dem.

Hög detaljeringsnivå

Det nya systemet beskriver fartygens utsläpp med mycket hög detaljeringsgrad och resultaten kan presenteras som raster (rutnät) eller som trajektorier. Beräkningarna kan göras för ett valfritt område och för en valfri tidsperiod. I Figuren nedan visas ett raster med utsläpp av kväveoxider (NOx) inom Stockholms skärgård, med 25 m rumslig upplösning.

Shipair emissioner
Sjöfartens utsläpp av kväveoxider (NOx) i Stockholms skärgård under april 2010. Skalan anger total emission per gridruta (25m x 25m).

Påverkan på hälsa och miljö kan bedömas

Systemet tillåter även att spridningsberäkningar görs för att bestämma koncentrationen av föroreningar i luften. Resultat från dessa beräkningar kan användas för att bedöma sjöfartens hälso- och miljöpåverkan. Nedan visas ett exempel på spridning av luftföroreningar från ett fartyg utanför Concepción, Chile.

Shipair dispersionsbild
Beräknad spridning av luftföroreningar från ett fartyg i Chile.

Shipair används idag endast av SMHI, men avsikten är att göra det tillgängligt som en webbapplikation. Arbetet med detta kommer att slutföras inom det närmaste året. Tänkta användare av systemet är miljöansvariga myndigheter, hamnar med flera.