Foto Johan Warden

Miljö

SMHI kan erbjuda konsulttjänster och webbaserade verktyg för utredning och bedömning av luft- och vattenmiljö. Resultaten av dessa kan sedan utgöra underlag för bättre beslut.

Produkter

VattenWebb

– fri åtkomst till högupplösta vattendata

Hämta data från hydrologiska mätstationer, modellberäknad vattenföring och vattenkvalitet samt information om anlagda våtmarker.

VattenWebb

Spridningsberäkningar och riskbedömningar

– i samband med utsläpp

SMHI beräknar hur föroreningar och andra utsläpp sprider sig i luft och vatten under olika förhållanden.

Spridningsberäkningar och riskbedömningar

Vattenskyddsområde

– rinntider i sjöar och vattendrag

SMHI har kontakterna, kompetensen och erfarenheten att ta fram underlag för avgränsning av skyddszoner i samband med upprättande av ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområde

Seatrack web - Prognoser för oljespridning

– förbered saneringsarbetet och spåra källan

Vid sanering av oljeutsläpp i havet är det viktigt för myndigheter att snabbt veta hur oljan förändras och vart den är på väg. Med Seatrack Web är det enkelt att göra spridningsprognoser timme för timme.

Seatrack Web

Seatrack - Högupplösta oljedriftprognoser

– skräddarsytt webbverktyg för ett mindre område

Prognosverktyget Seatrack används av industrier, vattenvårdsförbund och kommuner för riskanalys av känsliga områden och för att bekämpa oljespill och utbilda personalen.

Seatrack

Utredningar för myndigheter

– samarbete för god samhällsplanering

SMHI erbjuder utredningar och konsekvensanalyser inom våra expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi har lång erfarenhet av mätningar, beräkningar, systemutveckling och utbildning.

Utredningar för myndigheter

Vattenbalans med avdunstning för deponier

– uppfyll de nya lagkraven

Prenumerera på uppgifter om vattenbalans och avdunstning för att uppfylla Naturvårdsverkets nya krav.

Vattenbalans för deponier

SIMAIR - Luftkvalitet vid vägar

– webbtjänst för kontroll av luftkvalitet vid vägar

SIMAIR hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar.

SIMAIR

SIMAIR - Luftkvalitet vid småskalig eldning

– beräkna hur skorstensröken påverkar luftmiljön

Använd webbtjänsten SIMAIR-ved för att planera luftkvalitet kopplad till energifrågor i bostadsområden med vedeldning.

SIMAIR-ved

SMHI Expresskonsult

– snabba och högkvalitativa spridningsberäkningar för punktutsläpp till luft

Leverans sker inom två veckor efter beställning, med undantag för sommar- och julferietider.

SMHI Expresskonsult

Mätningar i luft och vatten

– som planeringsunderlag

SMHI utför kvalificerade mätningar i luft och vatten som ligger till grund för ekonomiskt och miljömässigt strategiska beslut. Utredningarna rör fysikaliska och/eller kemiska förhållanden.

Mätningar i luft och vatten

Erosion av strandbankar och bottensediment

– vid förändrade strömförhållanden

SMHI expertis inom vattendynamik identifierar erosionsområden i vattendrag, sjöar och vid kusten med hjälp av avancerade numeriska modeller eller överslagsmässiga kalkyler, allt utifrån kundens behov och krav på noggrannhet.

Erosion av bottensediment

Brandriskprognoser och miljöövervakning

– ett stöd för myndigheter

SMHI stödjer andra myndigheter i det dagliga arbetet, under delar av eller hela året, till självkostnadspris.

Brandriskprognoser och miljöövervakning