Vattenskyddsområde

SMHI tar fram underlag för upprättande av skyddszoner och skyddsföreskrifter vid ytvattentäkter för dricksvatten. En viktig utgångspunkt för avgränsning av vattenskyddsområden i sjöar och vattendrag är att skapa rådrum för räddningsinsatser i händelse av en olycka så att vattenuttaget hinner stoppas innan föroreningen når uttagspunkten.

För att upprätta skyddszoner kring en ytvattentäkt krävs att man vet hur lång tid det tar för en potentiell förorening att nå vattenintaget, den så kallade rinntiden. Därefter kan gränserna för primär och sekundär skyddszon tas fram. Den primära skyddszonen bestäms av rinntiden 0-12 timmar och den sekundära skyddszonen bestäms av rinntiden 12-24 timmar.
SMHI erbjuder detaljerade beräkningar av rinntider i vattendrag och sjöar. De metoder som SMHI använder tar hänsyn till fler faktorer och ger ett noggrannare underlag än de överslagsmetoder som redovisas i Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd för vattenskyddsområden. Detta gör att vattenskyddsområdets gränser kan fastställas med högre noggrannhet.