Regional emissionsinventering

I målinriktat luftvårdsarbete bör mätningar, emissionsinventering och spridningsmodellering används tillsammans. Delarna kompletterar varandra och kan tillsammans ge ett heltäckande underlag för åtgärdsarbete, uppföljning, planarbete m.m. SMHI erbjuder Airviro-användare kostnadsfri information om bakgrundshalter, vägtrafik och anläggningar.

En av de mest resurskrävande delarna i ett aktivt luftvårdsarbete är att inventera emissioner och regelbundet uppdatera en emissionsdatabas.

För användare av Airviro, SMHI:s webbsystem för hantering av luftmiljödata, erbjuder vi kostnadsfritt en mycket god grund för regional emissionsinventering.

Omfattar bakgrundshalter, vägtrafik och anläggningar

Griddade emissioner för beräkning av bakgrundshalter

Emissionsdata i raster/grid-format med upplösningen 1*1 km. Uppgifterna finns uppdelade på ett stort antal sektorer. Uppgifterna uppdateras årligen inom SMED på uppdrag av Naturvårdsverket och RUS (Regional UppföljningsSystem).

Vägtrafik

Nationella samt kommunala vägar med uppgifter om trafikflöde, fordonssammansättning, tidsvariation och emissionsfaktorer från SIMAIR-systemet.

Anläggningsspecifika data

SMED kvalitetssäkrar och klassificerar årligen emissionsuppgifter från de ca 300 anläggningarna i Sverige som har störst utsläpp. Uppgifterna hämtas främst från SMP (Svenska MiljörapporteringsPortalen) och ETS (Systemet för handel med utsläppsrätter). Data representeras som punktkällor och uppgifterna omfattar såväl industriprocesser som energiutsläpp.

Kostnadsfritt för Airviro-användare

Informationen ovan erbjuds kostnadsfritt direkt tillgängligt i användarens Airviro-system (en mindre ersättning tas för tiden det tar att tillgängliggöra uppgifterna).

Sjöfartsemissioner

Med nyligen utvecklad funktionalitet i Airviro kan SMHI beräkna sjöfartens utsläpp med hög noggrannhet. SMHI kan på förfrågan beräkna emissioner för valfritt område i Svenska farvatten.

Emissionerna kan användas för att beräkna lokalt och regional påverkan på luftmiljön som orsakas av sjöfarten. Det går även att studera effekten från trafiken i enskilda hamnar.

Under hösten 2011 kommer verktyget att göras tillgängligt för externa användare.