LICENSAVTAL

avseende meteorologiska, hydrologiska eller oceanografiska data och/eller produkter för icke-kommersiell myndighetsverksamhet, icke-kommersiell forskning och utbildning eller icke-kommersiellt privat ändamål.

1. Licens

1.1 SMHI meddelar i enlighet med detta avtal en icke-exklusiv nyttjanderätt till data och/eller produkter publicerade på SMHIs domän, vattenweb.smhi.se.

1.2 Data och/eller produkter som tillhandahålls enligt detta avtal får endast användas för icke-kommersiell forsknings- och undervisningsverksamhet, icke-kommersiellt privat ändamål eller icke-kommersiell myndighetsverksamhet.

2. Immateriella rättigheter

2.1 SMHI innehar samtliga immateriella rättigheter som är förknippade med de data eller produkter som omfattas av detta avtal, antingen för egen räkning eller, i förekommande fall, för tidigare rättsinnehavares räkning.

2.2 Användning av data i enlighet med detta avtal skall på lämpligt sätt, innefatta referens till SMHI såsom rättighetsinnehavare eller motsvarande.

3. Nyttjanderätt

3.1 Data och/eller produkter som erhållits i enlighet med detta avtal får endast användas inom icke-kommersiell verksamhet eller icke-kommersiellt privat ändamål.

3.2 Licenstagaren äger icke rätt att använda data eller produkter som tillhandahållits i enlighet med detta avtal för kommersiella ändamål och inte heller för utveckling eller framtagning av meteorologiska, hydrologiska eller oceanografiska värdeförädlade tjänster. Licenstagaren äger inte heller rätt att vidaredistribuera, sälja, överlåta eller annorledes överföra data, produkter eller dokumentation i obearbetad form till tredje part med mindre än att man erhållit skriftligt medgivande från SMHI.

4. Sekretess

4.1 Licenstagaren äger inte rätt att offentliggöra, meddela, länka till eller på annat sätt sprida innehållet i de data och/eller produkter som erhållits i enlighet med detta avtal till tredje part.

4.2 För det fall data rekvireras av statlig eller kommunal myndighet eller motsvarande och som sådana underkastad offentlighetsprincipen, är parterna medvetna om att denna part under vissa förhållanden kan åläggas att utlämna information som inryms i allmän handling som annars skulle vara konfidentiell enligt punkt 4.1, ovan, till tredje part. Sådant utlämnande skall icke utgöra kontraktsbrott enligt detta avtal. Licenstagaren åtar sig att vid utlämnande av data enligt denna bestämmelse att upplysa mottagaren om att dessa omfattas av katalogsskydd enligt 49§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

5. Garanti och ansvar

5.1 SMHI garanterar, för det fall inte annat anges, att de data och/eller produkter som levererats i enlighet med detta avtal har genomgått kvalitetskontroll. SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser.

6. Force Majeure

6.1 SMHI ansvarar inte för utebliven eller försenad leverans av data eller produkter som beror på omständigheter utan SMHIs kontroll som inte kunnat förutses eller förebyggas.

7. Uppsägning, verkan av kontraktsbrott m.m.

7.1 För det fall Licenstagaren icke fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal och icke vidtar rättelse inom 60 dagar efter skriftligt påpekande med hänvisning till denna punkt, äger SMHI rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

7.2 För det fall Licenstagaren bryter mot punkt 3.1 eller 3.2, ovan, eller utvecklar applikationer för kommersiellt ändamål eller värdeförädlade tjänster, skall denne senast 30 dagar efter skriftlig anfordran erlägga ett belopp motsvarande Datavärdet av nyttjade data till SMHI. Datavärdet fastställs enligt ECOMETs regler för prissättning. Härutöver erhåller SMHI en kostnadsfri icke-exklusiv licens till utvecklad applikation eller värdeförädlad tjänst med rätt till användning i kommersiell verksamhet. Detta skall icke påverka SMHIs rätt att vidta åtgärder med anledning av kontraktsbrott enligt punkt 7.1 ovan.

7.3 Begreppet kommersiell verksamhet definieras som verksamhet som yrkesmässigt utförs mot betalning, d v s är ägnad att generera rörlig intäkt, oavsett om detta sker i någon registrerad företagsform, i myndighetsform eller ej. Med rörlig intäkt avses intäkt som varierar med försäljningsvolymen.

8. Överlåtelse

8.1 Licenstagaren äger icke överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal med mindre än att man erhållit skriftligt medgivande från SMHI.

9. Avtalets upphörande

9.1 För det fall avtalet upphört på grund av reglering i punkt 7.1 eller 7.2, ovan, skall Licenstagaren radera eller förstöra de data eller produkter som omfattas av detta avtal samt senast trettio dagar efter det att avtalet upphört bekräfta att så skett.

10. Tillägg till avtalet

10.1 Tillägg till eller ändring av detta avtal skall vara skriftlig och undertecknad av båda parter för att vara gäl­lan­de.

11. Tvist, lagval m.m.

11.1 Eventuella tvister rörande detta avtal, dess tolkning eller i övrigt rättsförhållande som härrör därur skall, för det fall Parterna ej kan lösa tvisten genom förhandling, avgöras i allmän domstol.

11.2 För det fall båda parterna är statliga myndigheter skall eventuella tvister som ej kan lösas genom förhandling avgöras genom medling. Medlare utses av parterna gemensamt.