Klimateffekter på havsvattenstånd

Klimatförändringen kan på sikt medföra en allmän höjning av havsytans nivå. Beräkningarna av det framtida havsvattenståndet baseras på de bästa möjliga antaganden som kan göras i dagsläget men innehåller ändå ett stort mått av osäkerhet, eftersom vi bland annat inte vet hur utsläppssituationen ser ut i framtiden.

Utvärdering av simuleringar och analyser inom detta område görs bland annat av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ett organ upprättat av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN.

Den senaste utvärderingen från IPCC kom hösten 2013 och baseras på ett större antal förbättrade klimatmodeller och förbättrad information om osäkerheter i drivningen.

Större höjning än väntat

Efter IPCC:s senaste utvärdering har den holländska Deltakommittén utvärderat den översta gränsen för höjning av havsnivån utanför Holland.

I jämförelse med IPCC:s utvärdering visar Deltakommitténs resultat på större höjning av havsvattenståndet, bland annat beroende på att man i större utsträckning har fångat effekterna av avsmältning av landisarna.

SMHI analyserar svenska vatten

Nationella analyser för detaljerade förhållanden i svenska vatten görs av klimatforskarna på SMHI Rossby Centre. Den modell på SMHI som använts för Östersjön heter RCO.

Forskarna har tagit fram fyra scenarier som beskriver hur vattenståndsnivåerna förändras på en regional skala om cirka 100 år.

Förutom de internationella och regionala klimatscenarierna behöver man ta hänsyn till den absoluta landhöjningen, som varierar längs Sveriges kust. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi beräkna framtida ändringar i medel- och högvattennivåer i svenska vatten.