Bygg och anläggning

SMHI erbjuder beslutsunderlag och planeringsstöd för byggnation och projektering på land eller till havs. Utformning och placering är ofta väder- och vindberoende, SMHIs expertis inom dessa områden minskar osäkerheten.

Flöden och vattenstånd

- dimensionera infrastruktur vid vattendrag
Beräkna extrema flöden och nivåer till projekteringsunderlag, utifrån historiska data och framtida klimatscenarier.

Översvämningskartering

- detaljplanera bebyggelse nära vatten
Vi beräknar vattennivåer vid olika extrema situationer och presenterar dem på en översiktlig karta.

Framtida havsvattenstånd

- underlag för bebyggelseplanering vid kusten, för ett framtida klimat
Med klimatserier som underlag beräknar vi det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

Våg- och strömförhållanden

- underlag för dimensionering av hamnanläggningar och objekt på öppet vatten
Utredningar av lokala våg- och strömningsförhållanden, med olika lösningsalternativ beroende på objekt och ambitionsnivå.

Planering för bygg och anläggning

- låt dig inte överraskas av olämpligt väder
SMHIs planeringsstöd innehåller även möjlighet till konsultation.

Kartering av vindkomfort

- planera för god vindmiljö
Ny bebyggelse påverkar vindklimatet vid uteplatser, gångstråk, entréer, lekplatser och balkonger. En preliminär vindstudie ger dig svar på var det blåser mest och minst i den nya bebyggelsen.

Vindlaster

- vindens verkan på byggnader
Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till vindens dimensionerande laster. Hänsyn tas även till omkringliggande bebyggelse och topografi, samt till periodisk virvelavlösning som kan skapa svängningar i höga byggnader.

Erosion av strandbankar och bottensediment

- vid förändrade strömförhållanden
SMHI expertis inom vattendynamik identifierar erosionsområden i vattendrag, sjöar och vid kusten med hjälp av avancerade numeriska modeller eller överslagsmässiga kalkyler, allt utifrån kundens behov och krav på noggrannhet.

Flöden och vattenstånd

- dimensionera infrastruktur vid vattendrag
Beräkna extrema flöden och nivåer till projekteringsunderlag, utifrån historiska data och framtida klimatscenarier.

Översvämningskartering

- detaljplanera bebyggelse nära vatten
Vi beräknar vattennivåer vid olika extrema situationer och presenterar dem på en översiktlig karta.

Framtida havsvattenstånd

- underlag för bebyggelseplanering vid kusten, för ett framtida klimat
Med klimatserier som underlag beräknar vi det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

Våg- och strömförhållanden

- underlag för dimensionering av hamnanläggningar och objekt på öppet vatten
Utredningar av lokala våg- och strömningsförhållanden, med olika lösningsalternativ beroende på objekt och ambitionsnivå.

Planering för bygg och anläggning

- låt dig inte överraskas av olämpligt väder
SMHIs planeringsstöd innehåller även möjlighet till konsultation.

Kartering av vindkomfort

- planera för god vindmiljö
Ny bebyggelse påverkar vindklimatet vid uteplatser, gångstråk, entréer, lekplatser och balkonger. En preliminär vindstudie ger dig svar på var det blåser mest och minst i den nya bebyggelsen.

Vindlaster

- vindens verkan på byggnader
Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till vindens dimensionerande laster. Hänsyn tas även till omkringliggande bebyggelse och topografi, samt till periodisk virvelavlösning som kan skapa svängningar i höga byggnader.

Erosion av strandbankar och bottensediment

- vid förändrade strömförhållanden
SMHI expertis inom vattendynamik identifierar erosionsområden i vattendrag, sjöar och vid kusten med hjälp av avancerade numeriska modeller eller överslagsmässiga kalkyler, allt utifrån kundens behov och krav på noggrannhet.