Luftkvaliteten i 57 städer i ny rapport

SMHI har genomfört modellberäkningar av luftkvaliteten som den var år 2006 på utsatta gator i 57 av landets större tätorter. Resultaten visar att delmålen för kväveoxid och partiklar i miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” överskreds vid hälften av gatorna. Nästan alla hade höga halter av bensen.

På uppdrag av Naturvårdsverket har SMHI bedömt luftkvaliteten på utvalda hårt trafikerade gator där många människor vistas. Beräkningarna är underlag till en översiktlig utvärdering av det nationella miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”.

En gata i varje tätort valdes ut tillsammans med de berörda kommunerna, som också bidrog med data. Simuleringar gjordes i systemet SIMAIR, som utvecklats av SMHI, Naturvårdsverket och Trafikverket. År 2006 valdes för att det var det senaste kvalitetssäkrade basåret.

Hälften av gatorna överskrider målen

Miljökvalitetsmålen är så kallade generationsmål som syftar till att Sveriges stora miljöproblem ska vara lösta senast 2020. Till dessa hör en rad delmål, vilka kan ses som steg på vägen mot generationsmålet. Delmålen för kväveoxider och partiklar ska uppnås under år 2010.

– Resultaten visar att hälften av de utvalda gatorna har årsmedelhalter som överskrider delmålen för kvävedioxid och partiklar. Nästan alla utvalda gator har halter över generationsmålet för bensen, berättar Hans Backström, projektansvarig på SMHI.

Lokala utsläpp av kvävedioxid

För kvävedioxid gäller generellt att merparten av de höga halterna härrör från utsläpp i den egna tätorten. Dessa kan därför påverkas med lokala åtgärder.

De mest utsatta orterna har så höga halter att det finns behov av att fysiskt mäta kvävedioxidhalten (NO2).

– Högst ligger Malmö, Örnsköldsvik och Uppsala samt Helsingborg, säger Hans Backström.

Långväga partiklar

För partiklar är det däremot de långväga transporterade föroreningarna som är dominerande. I Stockholm och Göteborg beräknas summan av de långväga föroreningsbidragen och föroreningarna från staden, den så kallade urbana bakgrundshalten av partiklar överskrida delmålet för Frisk luft. Även Malmö och Trollhättan ligger högt i partikelhalt.

Partiklar i bakgrundsluft
Beräknade och uppmätta halter av inandningsbara partiklar (PM-10) i bakgrundsluft på landsbygd och i 57 tätorter. Den långväga transporten av partiklar syns tydligast på västkusten och sydkusten.
Förstora Bild

Höga halter av bensen

Beräkningarna visar att det finns ett behov av att utöka mätningarna av bensen.

- Flera gator visar på relativt höga halter av bensen, däribland i Stockholm, Malmö och Trollhättan, Helsingborg, Göteborg och Jönköping, Boo, Örebro och Södertälje, säger Hans Backström.

Bensen årsmedel
Årsmedelvärde av bensen på utvalda gator i medelstora och större tätorter. De beräknade halterna jämförs med generationsmålet för frisk luft och miljökvalitetsnormen (MKN). 52 gator överskrider målet för frisk luft, vissa orter även i urban bakgrund.
Förstora Bild

Kan orsaka allvarliga hälsoeffekter

Höga halter och lång exponering av luftföroreningar kan leda till allvarliga hälsoeffekter. Kvävedioxid kan bland annat orsaka astmabesvär hos känsliga personer och nedsatt lungfunktion. Partiklar bidrar till ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Även bensen har betydande effekter, och kan vid längre tids exponering orsaka leukemi.

Vägen framåt

Miljökvalitetsmålen är vägledande för länsstyrelsernas och andra myndigheters arbete för att uppnå önskvärd miljökvalitet. SMHIs roll är att bidra med kunskaper om utsläpp, analys av spridning över stora avstånd och sammanjämkning med mätningar av luftkvaliteten för att skapa en helhetsbild.

Rapporten går inte in på möjliga åtgärder för luftkvalitén. Detta kommer sannolikt att tas upp i en fördjupad utvärdering år 2012, på motsvarande sätt som gjordes av Naturvårdsverket under 2008.