Framtida temperaturer i Norrbotten

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten utfört beräkningar av nollgenomgångar i nutida och framtida klimat, det vill säga antalet dagar då temperaturen är både över och under noll grader under samma dygn. Nollgenomgångar har betydelse för bland annat vägnät, broar och vinterväghållning.

- Vi uppmärksammade inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag "Anpassning till förändrat klimat" att man i Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 redogjorde för hur nollgenomgångar skulle påverka hela norra Sverige, säger Micael Bredefeldt på Länsstyrelsen i Norrbottens län, och fortsätter:

- Vi bedömde att klimatet i Norrbotten är mycket olika i kust-, inlands- och fjällregionen, samt att det sannolikt skiljer sig från de resultat som tagits fram för hela Norrland, och därför ville vi titta närmare på detta.

Högre upplösning än Klimat- och sårbarhetsutredningen

För att beräkna antalet nollgenomgångar med högre upplösning än vad som tidigare hade gjorts använde SMHIs konsulter observationer från ett antal plaster i Norrbottens län i kombination med data från flera klimatmodeller. Sven Kindell, som är en av utredarna, berättar:

- Genom att nyttja flera olika klimatsimuleringar kan man bättre hantera osäkerheterna i modellberäkningarna. Vi tittade på tre framtida 30-årsperioder under 2000-talet och jämförde dessa med referensperioden 1996-2009.

Milda vintrar ger färre nollgenomgångar

Resultaten visar samma tendens som Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterade, med minskande antal nollgenomgångar på årsbasis. Dock visar Norrbottensutredningen för de flesta plaster en svagare minskning och i länets inland och fjälltrakter blir förändringen marginell.

- Däremot är minskningen ganska betydande i kustnära lägen, som Luleå. Det hänger samman med framtidens mildare vintrar och kortare issäsong, vilket ger ett alltmer maritimt klimat vid Bottenvikskusten, säger Sven Kindell.


Förändring antal nollgenomgångar år
Figuren visar förändringen av årligt antal nollgenomgångar för tre framtidsperioder (2011-2040, 2041-2070, 2071-2100). Längst till vänster visas det simulerade klimatet för referensperioden 1996-2009 för jämförelse.

När Bottenviken är öppen blir temperaturens dygnsvariation mindre än om den varit islagd, och detta innebär färre nollgenomgångar på årsbasis. Minskningen inträffar främst under vårsäsongen mars till maj, medan högvinterperioden december till februari däremot får en ökning till följd av det mildare vinterklimatet.

Brett intresse

Länsstyrelsen i Norrbotten ser ett brett användningsområde för de nya uppgifterna. Antalet nollgenomgångar har bland annat betydelse för väghållning, väg- och brokonstruktioner.

- Till detta ska också läggas att man inom rennäringen uppmärksammat hur de förändrade nollgenomgångarna kan komma att påverka renens möjligheter att finna bete, säger Micael Bredefeldt.

- Det kan också finnas ett intresse för uppgifterna från vinterturismnäringen. Jag tror att användningsområdet kommer att växa ytterligare.