Luftkvalitet - nyhetsarkiv

Uppdateringar i SIMAIR

Nu har rapportmallen i SIMAIR uppdaterats för att stämma överens med ändringarna av miljökvalitetsnormerna i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Ändringarna i rapportmallen gäller utvärderingströsklarna för årsmedelvärden som har justerats. En annan nyhet är att övre och nedre trösklarna för …

Senast uppdaterad:

SIMAIRs basår 2007 färdigt

Nu finns basåret 2007 färdigt att användas i SIMAIR. En rad förbättringar har gjorts i modellen jämfört med tidigare år. En av nyheterna är att den modell som används för att beräkna tätorternas bakgrundshalter har modifierats så att den bättre kan hantera meteorologin i norra Sverige.

Senast uppdaterad:

Ny modul för avancerade trafikplatser

I SIMAIR finns en ny trafikmodell för studier av luftkvalitet i avancerade former av vägnätet. Exempel på tillämpningar är då korsningar eller väglänkar ligger nära varandra och samverkar eller när den geometriska formen på vägen är betydelsefull. Det finns nu möjlighet att använda denna modell som …

Senast uppdaterad:

Data för basåret 2006 nu tillgängliga i SIMAIR

Arbetet med att producera indata till SIMAIR för basåret 2006 avslutades i mars, vilket gör det möjligt att utföra beräkningar i 131 orter runt om i Sverige.

Senast uppdaterad:

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige

En ny studie från SMHI visar att den svenska vägtrafiken är den dominerande källan till förhöjda halter av NO2 och PM10 i svenska trafikmiljöer. Den svenska emissionsutvecklingen och lokala åtgärder blir betydelsefulla även i framtiden. Däremot är förhållandena omvända för fina partiklar, där en …

Senast uppdaterad: