Luftkvalitet - nyhetsarkiv

Kurs i luftkvalitetsmodellering

Den 5 november 2013 anordnar Reflab – modeller i samarbete med Naturvårdsverket en kurs riktad till dig som använder eller vill börja använda modellberäkningar i luftvårdsarbetet.

Senast uppdaterad:

Nu lanseras SIMAIRs nya användarsida

En ny webbsida riktad till dig som är SIMAIR-användare finns nu tillgänglig. Här kan du enkelt nå inloggningssidor, få aktuell information samt vägledning i hur du utför dina luftkvalitetsberäkningar.

Senast uppdaterad:

Framtidens pollenprognoser

Pollen är ett bekymmer för många på våren. Nu har ett forskningsprojekt kommit ett steg närmare en pollenprognos som sträcker sig tio dygn framåt och även inkluderar pollen som transporteras hit via luft från övriga Europa.

Senast uppdaterad:

Stockholms luftkvalitet 2030: Framtida utsläpp viktigare än klimatförändringen

En studie från SMHI visar att nivåerna av luftföroreningar i Stockholm generellt kommer att minska i framtiden. EUs regler om minskade utsläpp över hela Europa är avgörande för utvecklingen, klimatförändringen spelar mindre roll.

Senast uppdaterad:

Nytt planeringsverktyg för klimatsäkring av städer

Ett förändrat klimat sätter stor press på samhället och skapar många nya utmaningar. För att underlätta vid stadsplanering har ett planeringsverktyg utvecklats, som stöd för klimatanpassning av städer och regioner i Europa.

Senast uppdaterad:

Forskningsprojekt utreder hälsoeffekter av vedeldningsrök

Ett nytt forskningsprojekt ska öka kunskaperna om luftkvalitet och hälsoeffekter av vedeldningsrök. Projektet ska mäta partiklar, sot och polyaromatiska kolväten i luften och undersöka vedeldningsvanor, för att kunna beräkna vilka hälsokonsekvenser …

Senast uppdaterad:

Detaljerade luftkvalitetskartor visar luftens tillstånd i Umeå

Med hjälp av detaljerade kartor på hemsidan tillgängliggör Umeå kommun luftföroreningsdata för alla som är intresserade av stadens miljö. Politiker och tjänstemän har fått ett lättillgängligt …

Senast uppdaterad:

Sjöfartens påverkan på Göteborgsluften

Göteborg överskrider regelbundet luftkvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. En studie från SMHI visar att sjöfarten står för en relativt liten del av luftföroreningarna i centrala Göteborg och att en minskning av sjöfarten enbart …

Senast uppdaterad:

Publikationsverktyg för webben

Aktuella och historiska luftkvalitetsdata blir lättillgängliga för allmänheten och andra intressenter med Airviros publikationsverktyg för webben.

Senast uppdaterad:

Framtida luftföroreningar har beräknats för 40 städer

Luftföroreningar är ett problem i flera svenska tätorter. En ny studie visar att trots minskade utsläpp till år 2020 kommer föroreningsnivåerna i trafikmiljöer att vara fortsatt höga. Beräkningar visar att kraftfulla åtgärder krävs …

Senast uppdaterad: